Order

978-1-60198-484-5

Open Source Software: A Survey from 10,000 Feet

Stephanos Androutsellis-Theotokis | Diomidis Spinellis | Maria Kechagia | Georgios Gousios

978-1-60198-484-5

99.00 USD