Order

Multimodal Foundation Models: From Specialists to General-Purpose Assistants
Secured by PayPal
PayPal Acceptance Mark

Multimodal Foundation Models: From Specialists to General-Purpose Assistants

Chunyuan Li | Zhe Gan | Zhengyuan Yang | Jianwei Yang | Linjie Li | Lijuan Wang | Jianfeng Gao

978-1-63828-336-2

99.00 USD